Hoppa till huvudinnehåll

Markanvändning

Mänsklig aktivitet är starkt förknippad med mark och platser; våra hem, arbetsplatser och fritidsaktiviteter är alla kopplade till de specifika platser där de utförs. Kopplingen mellan människor och platser innebär kopplingar mellan människor, genom deras koppling till platser. En persons verksamhet kommer därför också att påverka andra personer med anknytning till samma plats.

Platser kan beskrivas på olika sätt, till exempel som en geografisk plats eller som ett juridiskt begrepp. En fastighet definierar samtidigt det geografiska läget och gränserna för en plats och de juridiska rättigheter och skyldigheter som är förknippade med den.

De kopplingar som egendomen skapar mellan olika människor och verksamheter kan beskrivas som rättsliga relationer, såsom rättigheter, friheter och skyldigheter. Rättsförhållandena ingår ofta i etablerade rättighetsbuntar, såsom ägande, hyresrätt eller allemansrätt. Att reservera en fastighet för en viss användning innebär också ett val att använda en begränsad resurs för en viss användning, vilket utesluter konkurrerande användning. Detta är också definitionen av ett ekonomiskt val, och all användning av en fastighet kan därmed beskrivas och studeras i ekonomiska termer. Med ekonomisk metod kan vi studera både motiven till och konsekvenserna av en viss användning av en mark, det vill säga en fastighet. Vi kan också studera konsekvenserna för markanvändningen av olika fördelning av rättigheterna, friheterna och skyldigheterna.
 


Forskning om markanvändning omfattar utredningar av motiven bakom individuella handlingar, utförda av individer i olika roller, som ägare, konsumenter, lobbygrupper, producenter, byråkrater och politiker/lagstiftare. Det omfattar också utredningar av den institutionella miljö där enskilda åtgärder utförs, såsom produktionens organisation, lagen och rättssystemet i allmänhet.

Gruppen forskar om hur mark används, med särskilt fokus på hur en specifik användning kommer till och vilka konsekvenser den medför, för individer och för samhället. Hur mark används bestäms av individuellt agerande inom en institutionell kontext och gruppens forskning kombinerar metoder från ekonomi- och rättsvetenskap för att studera enskilda aktörers val i olika roller, lagen och lagstiftandet. Inom denna ram har gruppen under de senaste åren studerat användningen av såväl stads- som landsbygdsmark och fenomen som transportinfrastruktur, bostäder, planering och skogsbruk.

Forskare

Länkar öppnar personliga profiler i
Lund universitets forskningsportal

Primär kontakt

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2023-03-18