Hoppa till huvudinnehåll

Rättigheter, regleringar och samhällsförändringar

Ett samhälle består av individer och olika sammanslutningar av individer som alla agerar utifrån sina egna behov och sin egen uppfattning om världen runtomkring. Alla aktörer handlar inom en social kontext, bestående av övriga aktörer samt formella och informella normer. Den sociala kontexten underlättar för den enskilda aktören att bilda sig förväntningar om andra aktörers handlingar och hjälper därför den enskilde att fatta bättre informerade beslut. Därför kan vi säga att den sociala kontexten koordinerar samhällsmedlemmarnas individuella handlingar.

Det är denna koordinering som forskargruppen studerar. Närmare bestämt:

  • vilka formella och informella normer som finns
  • hur de uppkommer
  • hur de verkar och
  • hur de påverkar samhället och dess medlemmar.

Gruppen studerar framförallt de mer formella normerna, som lag andra regleringar och myndighetsutövning, med fokus på vilka konsekvenser dessa leder till när individer och sammanslutningar av individer agerar inom ramen för normerna. Denna del av den sociala kontexten kan kallas för den institutionella kontexten.

 

Forskningen är ämnesövergripande och i hög grad tillämpad, med fokus på aktuella samhällsförändringar. Forskningen syftar till att öka förståelsen av hur samhällsförändringar är kopplade till den institutionella kontexten. Men forskningen begränsas inte till redan pågående samhällsförändringar utan kan också handla om att analysera viktiga samhällsutmaningar med utgångspunkt i vilka förändringar i den institutionella kontexten som skulle kunna leda till positiva samhällsförändringar.

Metodologiskt bedrivs forskningen med utgångspunkten att individer agerar inom en social kontext som individen både påverkas av och påverkar. All handling sker i en social kontext och den sociala kontexten är resultatet av handling. Konkret betyder det att individers handlingar är resultatet av både den egna drivkraften och den sociala kontext individen agerar inom. Studieämnena omfattar beslutsfattande inom en mångfald sociala sammanhang, såsom:

  • inom lagstiftning,
  • myndighetsutövning och organisationer
  • på marknader.

Gruppen studerar hur förändringar i dessa kommer till och vilka effekter dessa förändringar har för den enskilda personen.

Forskare

Länkar öppnar personliga profiler i
Lunds universitets forskningsportal

Primär kontakt

Sidansvarig: webbansvarig@tos.lth.se | 2024-03-28